Om stiftelsen

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta och slätter skapades kompensationsområden för järnvägsbyggandets intrång. Områdena var sedan tidigare naturreservat och skyddade enligt Natura 2000.

Kompensationsområdena förvaltas av Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Stiftelsen bildades med hjälp av fondmedel 2009. Uppdraget är att långsiktigt (i minst 100 år) förvalta naturvården i områdena. 

Karta över kompensationsområdena.

 

Översiktskarta över kompensationsområdena. Klicka på kartan för större version.

Naturvårdsförvaltning

Stiftelsen ansvarar för naturvårdsförvaltning i naturreservaten: 

Dessutom ansvarar stiftelsen för:

  • Betesdrift på Stöcke och Rengrundets strandängar inom naturreservatet Umeälvens delta.
  • Att tillhandahålla 10 hektar oskördad spannmål till utfodring av våtmarksfåglar som svanar, tranor, gäss och änder på någon eller några platser inom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.

Uppföljning

Stiftelsen ansvarar för att följa upp effekterna av Botniabanan. Stiftelsen ska även se till att målen i kompensationsåtgärderna uppfylls.

Mer om vårt arbete med uppföljning

Övriga ändamål

Stiftelsen ska i övrigt bidra till att behålla det öppna jordbrukslandskapet kring nedre Umeälven samt medverka till att statusen för de utpekade naturtyperna och arterna som förekommer i området stärks.

Stiftelsen äger rätt att med bidrag, gåvor, testamenten, uppdrag eller liknande utöver de medel Banverket ursprungligen fonderat, genomföra andra åtgärder för att främja naturvården i området nedre Umeälven än vad som preciserats om stiftelsens egentliga ändamål.

Övrig förvaltning och tillsyn

Länsstyrelsen Västerbotten är tillsynsmyndighet för naturreservaten och Natura 2000-områdena. Länsstyrelsen ansvarar även för övrig förvaltning samt byggande och underhåll av anläggningar för besökare i enlighet med naturreservatens skötselplaner.

Dokument (PDF)

Årsredovisningar

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen Västerbotten om du vill ta del av stiftelsens årsredovisningar. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.